Globalno obaveštenje o zaštiti privatnosti i upotrebi kolačića

Poslednji put ažurirano: 1. jahyap 2022.

Pažljivo pročitajte.

Korporacija CBRE, Inc. i sve njene filijale (u daljem tekstu, „CBRE Group”), razumeju značaj zaštite privatnosti i podataka. Svrha ovog Globalnog obaveštenja o zaštiti privatnosti i upotrebi kolačića („Obaveštenje”) je da vam pomogne da razumete na koji način kompanija CBRE Group prikuplja, čuva i obrađuje podatke kako biste mogli da donosite informisane odluke i ostvarili svoja prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti u skladu sa važećim zakonom kada:

• koristite javne veb-sajtove kompanije CBRE Group i druge usluge koje su priložene uz ovo Obaveštenje (u daljem tekstu, Sajt) ili

• profesionalno sarađujete sa kompanijom CBRE Group, uključujući komunikaciju preko naloga na društvenim mrežama kojima upravlja kompanija CBRE Group ukoliko, u trenutku ostvarivanja saradnje, niste dobili drugo obaveštenje o zaštiti privatnosti (u daljem tekstu, „Profesionalna saradnja ]”).

Ukoliko važeći zakon to nalaže, zajedno sa ovim Obaveštenjem, kompanija CBRE može, na svojim veb-sajtovima koji su deo ovog Sajta, objaviti obaveštenje o zaštiti privatnosti i upotrebi kolačića koje važi za pojedinačnu lokaciju, odnosno zemlju, a koje predstavlja aneks ili dopunu ovog Obaveštenja („Lokalna obaveštenja”).

SADRŽAJ

 • Pregled ključnih informacija
 • Kompletan tekst Obaveštenja
  • Informacije o odgovornom licu
  • Globalno obaveštenje o zaštiti privatnosti
  • Politika zaštite privatnosti potrošača u Kaliforniji
  • Obaveštenje o kolačićima – Automatsko prikupljanje podataka
  • Obratite nam se
  • Pregled ključnih informacija

   Odgovorno lice U zavisnosti od toga kako i iz kog razloga prikupljamo vaše lične podatke preko ovog Sajta ili vaše Profesionalne saradnje, postoje različita lica iz kompanije CBRE koja su odgovorna za obradu vaših ličnih podataka (poznata kao kontrolori podataka u nekim jurisdikcijama). Informacije o odgovornom licu (licima) iz kompanije CBRE kojima se vi možete obratiti za pomoć, možete naći u Dodatku br. 1. Kliknite ovde da saznate više.
   Prihvatanje samim korišćenjem U meri dozvoljenoj važećim zakonom, vaša upotreba ovog Sajta ili učestvovanje u Profesionalnoj saradnji sa nama znači da razumete i prihvatate uslove ovog Obaveštenja. Kliknite ovde da saznate više.
   Lični podaci koje prikupljamo i izvori Prikupljamo lične podatke o vašem korišćenju Sajta i Profesionalnoj saradnji sa kompanijom CBRE, kao što su kontakt podaci, podaci o registraciji (kao što su korisničko ime/lozinka), profesionalni podaci (kao što su naziv radnog mesta, naziv kompanije u kojoj radite, poslodavac), podaci o poslovnim odnosima (kao što su vaši primarni kontakti u kompaniji CBRE Group), podaci sa društvenih mreža, podaci o kolačićima i uređajima koje koristite i podaci za potrebe veb analitike.  Ove lične podatke prikupljamo direktno od vas, od drugih lica zaposlenih u kompaniji CBRE, kao i od trećih strana. Kliknite ovde da saznate više.
   Upotreba i pravne osnove Vaše lične podatke koristimo kako biste brže i lakše pristupali Sajtu, kako bismo komunicirali sa vama, uspostavili profesionalnu saradnju i slali reklamni sadržaj i kako bismo poboljšali i ispunili naše komercijalne ili poslovne ciljeve. Kada je reč o obradi vaših ličnih podataka, prvenstveno vodimo računa o glavnim poslovnim interesima kompanije CBRE ili tražimo vaš pristanak (ako to nalaže zakon). Kliknite ovde da saznate više.
   Deljenje podataka Korporacija CBRE Group je globalna kompanija i lični podaci koje prikupljamo od vas ili nam ih vi pružate, mogu se deliti i obrađivati po potrebi sa drugim licima iz kompanije CBRE, uključujući i one koji su pogodniji da odgovore na vaš zahtev i da vam omoguće pristup Sajtu.  Možemo takođe deliti vaše lične podatke sa trećim stranama, kao što su pružaoci usluga koji održavaju naše platforme, IT sisteme i podatke, sa licima koja nam pomažu oko naših reklamnih aktivnosti, ispunjavanja pravnih obaveza i usklađenosti, kao i sa državnim organima.   Kliknite ovde da saznate više.
   Prekogranični prenos ličnih podataka Vaše lične podatke možemo da delimo sa drugim licima i pružaocima usluga iz kompanije CBRE koji se nalaze van vaše matične zemlje. U takvim slučajevima, obezbeđujemo odgovarajuće mere zaštite u skladu sa važećim zakonom koji reguliše prekogranični prenos ličnih podataka.   Kliknite ovde da saznate više.
   Bezbednost podataka Primenjujemo odgovarajuće tehničke i organizacione bezbednosne mere da bismo lične podatke koje prikupljamo i obrađujemo zaštitili i sprečili njihov gubitak, kao i da bismo sprečili neovlašćeno pristupanje, menjanje ili otkrivanje podataka. Kliknite ovde da saznate više.
   Zadržavanje podataka Čuvamo lične podatke koje prikupljamo o vama onoliko dugo koliko je neophodno za namene za koje ih smo ih prikupili ili u skladu sa važećim zakonima i propisima. Kliknite ovde da saznate više.
   Prava na zaštitu privatnosti U zavisnosti od zakonskih propisa u vašoj zemlji, imate pravo na pristup, ispravljanje ili brisanje, pravo na prigovor ili neke druge radnje u vezi sa vašim podacima o ličnosti.  Pogledajte detalje u nastavku, uključujući informacije o tome kako da ostvarite bilo koja prava na zaštitu privatnosti koja imate prema važećem zakonu.  Kliknite ovde da saznate više.
   Izmene ovog Obaveštenja Ukoliko dođe do važnih izmena u ovom Obaveštenju, obavestićemo vas o tome ovde, a ako bude reč o značajnim i važnim promenama, to ćemo istaći na početnoj stranici našeg Sajta. U slučajevima kada to zakon propisuje, pribavićemo vaš pristanak. Kliknite ovde da saznate više.
   Predstavnik za EU/UK Imenovali smo predstavnika koji je odgovoran za rad predstavništava kompanije CBRE koji se nalaze izvan EEP i UK, a koji obrađuju vaše lične podatke u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka EU i Zakonom o zaštiti podataka u UK. Kontakt podaci su navedeni u ovom Obaveštenju. Kliknite ovde da saznate više.
   Službenik za zaštitu podataka Imenovali smo službenika za zaštitu podataka na onim lokacijama gde je to propisano zakonom i kontat podatke ove osobe možete naći u ovom Obaveštenju. Kliknite ovde da saznate više.
   Politika zaštite privatnosti potrošača u Kaliforniji Prema Zakonu o zaštiti privatnosti potrošača u Kaliforniji, postoje dodatne odredbe o otkrivanju podataka pojedincima koji su rezidenti Kalifornije, uključujući odredbe koje se odnose na važeća prava na zaštitu privatnosti, kao što je navedeno u Politici zaštite privatnosti potrošača u Kaliforniji kompanije CBRE. Kliknite ovde da saznate više
   Kolačići Koristimo kolačiće na našem Sajtu, a naša alatka za upravljanje preferencijama kolačića vam omogućava da ograničite našu upotrebu kolačića, ne računajući obavezne kolačiće.Kliknite ovde da saznate više.
   Obratite se kompaniji CBRE Uvek nam se možete obratiti ako imate pitanja ili nedoumice u vezi sa ovim Obaveštenjem, ako imate pitanja ili probleme u vezi sa korišćenjem Sajta ili u vezi sa poslovnom saradnjom i komunikacijom koju obavljamo sa vama, kao i ako želite da ostvarite svoja prava ili ako ne želite da se vaši lični podaci koriste za direktni marketing. Kliknite ovde da saznate više.

    

    Kompletan tekst Obaveštenja

    Informacije o odgovornom licu

    U zavisnosti od zakonskih propisa u vašoj zemlji i važećih zakona kojima podležete (kao što su zakoni koji važe u EU/EEP i UK), možda ćete imati pravo da dobijete informacije o licu iz kompanije CBRE koje je odgovorno za obradu vaših podataka o ličnosti (poznato kao kontrolor podataka u nekim jurisdikcijama), što zavisi od toga kako i iz kog razloga prikupljamo vaše lične podatke preko ovog Sajta ili putem profesionalne saradnje koju imate sa kompanijom CBRE Group.  Informacije o odgovornom licu (licima) iz kompanije CBRE kojima se možete obratiti za pomoć navedene su u Dodatku br. 1. Sva lica iz kompanije CBRE odgovorna za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti prikupljaju vaše lične podatke direktno od vas, direktno putem vašeg korišćenja Sajta ili preko određenih trećih strana, kao što je navedeno u ovom Obaveštenju. Zemlja u kojoj se nalazi lice iz kompanije CBRE odgovorno za prkupljanje i obradu podataka o ličnosti, kao npr. SAD za korporaciju CBRE, Inc., možda neće obezbeđivati isti nivo zaštite podataka kakav postoji u vašoj zemlji. Više informacija o Prekograničnom prenosu ličnih podataka možete pročitati u nastavku teksta.

    Sve napomene u ovom Obaveštenju koje se odnose na „CBRE”, “mi”, “nas” ili “naš”, označavaju odgovorno lice iz kompanije CBRE kao što je definisano u Dodatku br. 1 u nastavku teksta.

    Globalno obaveštenje o zaštiti privatnosti

    1. Vaše prihvatanje samim korišćenjem

    Ovo Globalno obaveštenje o zaštiti privatnosti opisuje kako kompanija CBRE prikuplja, koristi i otkriva određene podatke o ličnosti koje dobija putem ovog Sajta, kroz vašu interakciju sa nama na društvenim mrežama i druge vidove profesionalne saradnje koju ostvarujemo sa vama. Napominjemo da, u skladu sa važećim zakonom, vaša upotreba ovog Sajta označava vaše razumevanje i prihvatanje uslova ovog Globalnog obaveštenja o zaštiti privatnosti.

    2. Lični podaci koje prikupljamo i izvori

    U zavisnosti od načina na koji komunicirate sa kompanijom CBRE, vi ste možda, kao lice na koje se podaci odnose, korisnik našeg Sajta ili poslovni kontakt kompanije CBRE koje sarađuje ili poslovno komunicira sa kompanijom CBRE, kao npr. dobavljač, klijent, zaposlenik klijenta, konsultant ili poslovni partner.

     

        a. Kako prikupljamo vaše podatke

        U zavisnosti od vašeg korišćenja Sajta i profesionalne saradnje koju imate sa kompanijom CBRE, možemo da prikupljamo i obrađujemo dolenavedene vrste podataka o ličnosti koje se odnose na vas.  Pogledajte Posledice usled nepružanja podataka u nastavku teksta za više informacija o tome koje posledice snosite ukoliko nam ne pružite određene lične podatke.

        • Kontakt podaci: kao što su ime i prezime, fizička ili elektronska pošta i broj telefona


        • Podaci o kandidatima za posaokao što su radno iskustvo, obrazovanje, važne veštine, profesionalni sertifikati i članstvo u organizacijama, podaci o primanju nadoknade (ukoliko to zakon dozvoljava) i sve druge informacije iz radne biografije, sa profesionalnih profila objavljenih na internetu i prijava za posao, navedene reference, spremnost za preseljenje, kao i, ukoliko to zakon dozvoljava, rezultate testova i procena, informacije o aktivnostima van posla ili porodičnim odnosima koji mogu dovesti do sukoba interesa i informacije o tome da li je lice počinilo krivična dela, da li je osuđivano, da li se protiv lica trenutno sprovodi istaga i da li je pod sankcijama.

        • Podaci o novozaposlenim radnicima:  kao što su podaci neophodni za zasnivanje radnog odnosa ili ugovornog odnosa sa kandidatom i za ispunjavanje zakonskih obaveza (kao što su broj lične karte, dozvola boravka i vize na osnovu kojih lice dobija radnu dozvolu), podaci potrebni za obradu platnih spiskova i isplatu beneficija (kao što su podaci o bankovnim računima, pravo na odbitak poreza i podaci o korisnicima), kao i podaci u vezi sa invaliditetom ili drugi podaci (kada zakon to dozvoljava) koji su potrebni za obezbeđivanje adekvatnog radnog mesta i uslova rada.

        • Podaci o profesionalnim odnosima: kao što su podaci o poslovnim kontaktima, oblast radnog iskustva, naziv radnog mesta ili pozicija na kojoj je osoba radila, vaši primarni kontakti iz kompanije CBRE Group i evidencija o ostvarenoj saradnji sa kompanijom CBRE Group, podaci koje nam vi prosleđujete, a koji nam pomažu da vam omogućimo korišćenje poslovnih usluga, kao što su vrste investicija koje vas interesuju, kao i podaci o vašem ličnom životu koje nam prosleđujete (ne računajući posebne kategorije podataka)

        • Marketinški podaci:  kao što su vaša interesovanja i afiniteti kada je reč o našim proizvodima i uslugama.

        • Podaci sa društvenih mreža na osnovu vaše saradnje sa sajtovima društvenih mreža kojima upravlja kompanija CBRE: kao što su vaše korisničko ime, profil i sadržaj vaših komunikacija, izjave ili mišljenja o kompaniji CBRE ili drugim kompanijama iz ove industrije, kao i izveštaji o upotrebi sajtova koji se baziraju na podacima nelične prirode u zbirnom obliku.

        • Podaci o kolačićima i uređajima i podaci za potrebe veb analitike:  kao što su IP (Internet Protocol) adresa, podaci o geolokaciji, podešavanjima pregledača i slični podaci o korišćenju Sajta, identifikator mobilnog uređaja za reklamiranje, podaci o kolačićima, kao i drugi podaci u vezi sa uređajem. Za više informacija pročitajte naše Obaveštenje o upotrebi kolačića.

        b. Prikupljanje podataka putem trećih strana

        U skladu sa važećim zakonom, imamo pravo da prikupljamo i obrađujemo sledeće podatke o ličnosti koje se odnose na vas, a koje dobijamo preko treće strane:


        • Kontakt podaci:  ]: kao što su ime i prezime, fizička ili elektronska pošta i broj telefona. (U treće strane koje prikupljaju i dele vaše kontakt podatke sa nama spadaju vaš poslodavac, stanodavac, kao i veb-sajtovi kojima se može pristupiti putem Sajta i drugi poslovni partneri. Ove treće strane imaju sopstvenu odgovornost (u nekim jurisdikcijama nazivaju se i nezavisni kontrolori podataka) u pogledu prikupljanja i obrade vaših kontakt podataka koje sakupljaju za svoje sopstvene potrebe. Savetujemo vam da pročitate njihova obaveštenja o zaštiti privatnosti kako biste znali kakva su njihova pravila poslovanja i koja prava vi imate).

        • Podaci o kandidatima za posaokao što su radno iskustvo, obrazovanje, važne veštine, profesionalni sertifikati i članstvo u organizacijama, podaci o primanju nadoknade (ukoliko to zakon dozvoljava) i sve druge informacije iz radne biografije, sa profesionalnih profila objavljenih na internetu i prijava za posao, kao i, ukoliko to zakon dozvoljava, rezultate testova i procena i informacije o tome da li je lice počinilo krivična dela, da li je osuđivano, da li se protiv lica trenutno sprovodi istaga i da li je pod sankcijama.

        • Marketinški podaci: kao što su vaša interesovanja i afiniteti u pogledu proizvoda i usluga sličnim onima koje nudi kompanija CBRE.  (U treće strane koje prikupljaju i dele vaše marketinške podatke sa nama spadaju kompanije koje se bave prikupljanjem i prodajom marketinških podataka i drugi poslovni partneri kojima ste prosledili svoje podatke o ličnosti Treće strane koje prikupljaju i dele vaše marketinške podatke sa nama imaju sopstvenu odgovornost (u nekim jurisdikcijama nazivaju se i nezavisni kontrolori podataka) u pogledu prikupljanja i obrade vaših marketinških podataka koje sakupljaju za svoje sopstvene potrebe. Savetujemo vam da pročitate njihova obaveštenja o zaštiti privatnosti kako biste znali kakva su njihova pravila poslovanja i koja prava vi imate).

        • Podaci sa društvenih mreža na osnovu vaše komunikacije sa sajtovima trećih strana (uključujući naloge kompanije CBRE na sajtovima ovih trećih strana), kao što su: korisničko ime koje koristite na ovim sajtovima, podaci sa vašeg profila i sadržaj vaših komunikacija, izjave ili mišljenja o kompaniji CBRE ili drugim kompanijama iz ove industrije, kao i izveštaji o upotrebi sajtova koji se baziraju na podacima nelične prirode u zbirnom obliku o vašoj komunikaciji sa društvenim mrežama kojima upravlja kompanija CBRE.

        • Tehničke informacije iz oglasa trećih strana koje mi postavljamo na veb-sajtove trećih lica: kao što su IP adresa, tip i verzija pretraživača, identifikatori uređaja, podešavanja lokacije i vremenske zone

        • Kontakt podaci koje prikupljamo preko trećih strana, kao npr. vaš poslodavac ili druge stručne preporuke, kao što su vaše ime i prezime, fizička ili elektronska pošta i broj telefona.

        c. Posledice usled nepružanja podataka

        Ne postoje zakonske ili ugovorne obaveze na osnovu kojih vi morate da dostavite lične podatke kompaniji CBRE. Pružanje vaših ličnih podataka je dobrovoljno. Možete da odlučite da nam ne prosledite svoje lične podatke, međutim, u tom slučaju možda nećete moći da koristite naše Sajtove i primate naše usluge i/ili ostvarite saradnju sa nama. Takođe, bez vaših ličnih podataka, nećemo moći da ispunimo ugovorne obaveze i/ili da vam pružimo usluge. Pogledajte Obaveštenje o upotrebi kolačića u nastavku teksta za detaljnije informacije o tome kako koristimo kolačiće i kako možete da upravljate vašim preferencijama kolačića.

    3. Pravne osnove i kako koristimo vaše podatke

    U nastavku teksta je navedeno u koje svrhe koristimo vaše lične podatke i na osnovu kojih pravnih osnova vršimo obradu podataka:

    • Da bismo upravljali Sajtom i da bismo vam obezbedili pristup Sajtu

     Obrađujemo podatke o kolačićima, uređajima i podatke prikupljene za potrebe veb analitike da bismo upravljali Sajtom i obezbedili vam pristup Sajtu. Ove lične podatke obrađujemo kada je to neophodno na osnovu preovlađujućeg legitimnog poslovnog interesa kompanije CBRE ili drugih trećih strana da bismo obezbedili vama ili vašem poslodavcu pristup Sajtu koji održavamo za potrebe marketinga ili drugih poslovnih potreba, ili na osnovu vaše saglasnosti (ako to nalaže zakon).

    • Da bismo stupili u kontakt sa vama u vezi sa vašom prijavom za posao i razmotrili da li ste kvalifikovani i da li posedujete radno iskustvo/obrazovanje potrebno za radno mesto za koje ste aplicirali

     Obrađujemo vaše kontakt podatke i podatke koje ste naveli kao kandidat za posao da bismo mogli da stupimo u kontakt sa vama tokom procesa odabira kadrova i razmotrili da li ste kvalifikovani i da li posedujete radno iskustvo/obrazovanje potrebno za radno mesto za koje ste aplicirali. Ove lične podatke obrađujemo kada je to neophodno u predugovorne svrhe (npr. ukoliko imate određene zahteve ili primedbe pre potpisivanja ugovora o radu), za druge preovlađujuće legitimne poslovne interese kompanije CBRE i/ili na osnovu vašeg pristanka (ako to nalaže zakon).

    • Da bismo upravljali procesom zapošljavanja i uveli novog radnika u posao

     Podatke koje ste naveli prilikom apliciranja za radno mesto obrađujemo kako bismo upravljali procesom zapošljavanja i uveli vas u posao ukoliko prihvatite da se zaposlite u našoj kompaniji. Ove lične podatke koristimo i obrađujemo kada je to neophodno da bismo uspostavili radni ili ugovorni odnos sa vama i da bismo te podatke preneli u vaš lični dosije za svrhe vođenja evidencije. Vaše lične podatke obrađujemo kada je to neophodno u skladu sa zakonskim propisima koje kompanije CBRE mora da poštuje, uključujući vođenje evidencije, u predugovorne svrhe (npr. ukoliko imate određene zahteve ili primedbe pre potpisivanja ugovora o radu), za druge preovlađujuće legitimne poslovne interese kompanije CBRE i/ili na osnovu vašeg pristanka (ako to nalaže zakon).

    • Da bismo mogli da poslujemo i ostvarimo profesionalni odnos sa vama

     Obrađujemo vaše kontakt podatke i podatke o profesionalnim odnosima da bismo mogli da poslujemo i ostvarimo profesionalni odnos sa vama ili vašim poslodavcem. Ove lične podatke obrađujemo kada je to neophodno da bismo preduzeli korake pre zaključivanja ugovora sa vama (na vaš zahtev), radi preovlađujućih legitimnih poslovnih interesa kompanije CBRE ili drugih trećih strana, kao npr. da bismo vama ili vašem poslodavcu mogli da pružimo tražene usluge ili na osnovu vaše saglasnosti (ako to nalaže zakon).

    • Da bismo vam pružili relevantne marketinške poruke

     Obrađujemo vaše kontakt podatke, podatke koje unosite prilikom registracije, marketinške podatke, tehničke informacije iz oglasa trećih strana, kao i podatke o kolačićima i uređajima i podatke za potrebe veb analitike da bismo vas kontaktirali u vezi sa uslugama, ponudama, događajima i biltenima za koje ste pokazali interesovanje ili u vezi sa sličnim ponudama ili uslugama (uključujući ponude i usluge trećih lica poput poslovnih partnera) i da bismo unapredili naše oglašavanje i obezbedili relevantne ponude za koje mislimo da biste bili zainteresovani. Ove lične podatke obrađujemo kada je to neophodno na osnovu preovlađujućih poslovnih interesa kompanije CBRE ili drugih trećih strana (kao što je vaš poslodavac ili poslovni partneri) kako bismo vas i naše klijente informisali o našim najnovijim vestima, proizvodima i uslugama i kako bismo unapredili naše oglašavanje i slali vam relevantna sadržaj, ili na osnovu vaše saglasnosti (ako to nalaže zakon).


    • Da bismo upravljali i očuvali ugled brenda CBRE – na društvenim mrežama

     Vaše podatke sa društvenih mreža obrađujemo kako bismo očuvali ugled brenda CBRE kroz naše prisustvo na društvenim mrežama kojima upravlja kompanija CBRE, kao i na društvenim mrežama trećih strana, što uključuje i profesionalnu saradnju sa vama kada komunicirate preko naših kanala na društvenim mrežama. Ove lične podatke obrađujemo kada je to neophodno na osnovu preovlađujućih poslovnih interesa kompanije CBRE kako bismo upravljali i očuvali ugled brenda CBRE i na osnovu vaše saglasnosti (ako to nalaže zakon).


    • Da bismo mogli da poslujemo, procenjujemo i unapređujemo naše poslovanje

     Obrađujemo vaše marketinške podatke, podatke o profesionalnim odnosima, kao i podatke o kolačićima, uređajima i podatke prikupljene za potrebe veb analitike da bismo mogli da poslujemo, procenjujemo i unapređujemo naše poslovanje (uključujući razvoj novih proizvoda i usluga, upravljanje našim komunikacijama; procenjivanje učinka naših reklama i njihovo poboljšavanje; analiziranje naših proizvoda, usluga, veb-sajtova, aplikacija za mobilne i sve ostale digitalne uređaje; povećanje funkcionalnosti naših veb-sajtova, aplikacija za mobilne i sve ostale digitalne uređaje). Ove lične podatke obrađujemo kada je to neophodno na osnovu preovlađujućih poslovnih interesa kompanije CBRE kako bismo poslovali i unapredili naše poslovanje i na osnovu vaše saglasnosti (ako to nalaže zakon).


    • Da bismo poslovali u skladu sa zakonskim propisima i definisali, ostvarili i odbranili se od potencijalnih tužbi

     Da bismo definisali, ostvarili i odbranili naša zakonska prava, da bismo poslovali u skladu sa važećim državnim zakonima i propisima u vezi sa obelodanjivanjem podataka o ličnosti ili da bismo, na bilo koji drugi način, poslovali u skladu sa zakonskim propisima, sve lične podatke koje o vama prikupimo koristimou skladu sa zakonom. Ove lične podatke obrađujemo kada je to neophodno radi usklađivanja poslovanja kompanije CBRE sa zakonskim obavezama ili na osnovu preovlađujućih legitimnih poslovnih interesa kompanije CBRE kako bismo ostvarili i odbranili naše interese na sudu ili na osnovu vaše saglasnosti (ako to nalaže zakon).
     Ako niste saglasni sa gorenavedenim ili nekim drugim načinom na koji koristimo podatke, obratite nam se elektronskim putem na adresu [email protected].

   4. Deljenje vaših ličnih podataka

   Ukoliko važeći zakon dozvoljava, lični podaci koje prikupimo mogu se deliti i obrađivati sa sledećim kategorijama primalaca, ukoliko je potrebno za svrhe navedene u odeljku Pravne osnove i kako koristimo vaše podatke, u gornjem delu teksta. Napominjemo da neki primaoci možda ne obezbeđuju isti nivo zaštite podataka i prava kakav postoji u vašoj zemlji.  Kompanija CBRE primenjuje odgovarajuće mere zaštite u vezi sa internim deljenjem ličnih podataka. Za više informacija pogledajte Prekogranični prenos ličnih podataka u nastavku teksta.  

   • Interno sa drugim licima iz kompanije CBRE

    Korporacija CBRE Group je globalna kompanija i lične podatke koje ona prikuplja ili ih vi dajete mogu deliti i obrađivati druga lica iz kompanije CBRE ukoliko je potrebno za svrhe navedene u odeljku Pravne osnove i kako koristimo vaše podatke, u gornjem delu teksta.  Na primer, vaše lične podatke možemo interno da delimo:

    • sa drugim licima iz kompanije CBRE koja mogu na bolji način da obrade vaš zahtev,

    • sa osobom koja donosi odluke, a koja je zaposlena u nekom drugom predstavništvu kompanije CBRE ili

    • sa administratorima koje zapošljavaju druga lica iz kompanije CBRE (koja se u nekim jurisdikcijama nazivaju obrađivači podataka) koji obrađuju određene lične podatke kako bi vam omogućili pristup Sajtu i kako bi mogli da održavaju i unapređuju funkcionalnost Sajta. 

    Lica iz kompanije CBRE sa kojima možemo da delimo vaše podatke navedena su Dodatku br. 1.


   • Sa trećim stranama

    Treće strane sa kojima možemo da delimo vaše podatke o ličnostu su:

    • Pružaoci usluga koji obezbeđuju IT usluge i bezbednost na internetu, pružaoci usluga koji održavaju naše portale, marketinške i reklamne agencije, agencije koje pružaju komunikacione usluge, pružaoci analitičkih usluga koji održavaju kolačiće, oglašivači na internetu, kao i firme koje se bave testiranjem veb-sajtova/pružanjem analitičkih usluga.

    • Pružaoci usluga koji održavaju kolačiće treće strane koji mogu da prate vaše aktivnosti preko našeg Sajta pomoću kolačića i da vam potom pošalju reklame na osnovu vaših interesovanja u zavisnosti od toga koje ste stranice posećivali ili koje ste društvene mreže koristili. Više informacija o kolačićima koje koristimo, kao i o davanju i povlačenju pristanka, možete pročitati u Obaveštenju o upotrebi kolačiča u nastavku teksta. 

    • Konsultanti i savetnici koji nam pomažu oko ispunjavanja naših zakonskih i pravnih obaveza i poslovnih aktivnosti, kao što su pravni savetnici, konsultanti za usklađenost poslovanja i poslovni revizori.

    • Poslovni partneri u slučaju integracije ili prodaje, kao npr. u slučaju da dođe do integracije između kompanija CBRE i neke druge organizacije ili u slučaju prenosa naše imovine ili poslovanja nekom drugom subjektu.

   • Zakonska obaveza obelodanjivanja podataka

    U nekim situacijama možda ćemo morati da obelodanimo vaše lične podatke trećoj strani, kao npr. sudovima, stranama u parnici, državnim agencijama i/ili regulatornim organima kada to zahteva zakon ili u slučaju parničnog ili sličnog procesa, na primer, po sudskom nalogu ili pozivu, ili ukoliko postoji neka druga pravna osnova, ili ako obelodanjivanje podataka zahtevaju državni organi u skladu sa zakonom, uključujući i zahteve koji dolaze od strane državne službe bezbednosti ili agencije koja sprovodi zakon, ili u posebnim slučajevima kada verujemo da je obelodanjivanje vaših ličnih podataka neophodno kako bismo identifikovali, kontaktirali ili podneli tužbu protiv osobe koja nanosi štetu našim pravima ili imovini ili ih remeti i sprečava nas (bilo namerno ili nenamerno) da odbranimo naša prava.
    Ukoliko ne postoji zakonska obaveza, kompanija CBRE neće obelodanjivati vaše lične podatke po osnovu sudskog naloga ili poziva ili ukoliko postoji neka druga pravna osnova poslata van vaše matične zemlje. Konkretno, prema oceni kompanije CBRE, Inc., ni ona ni njene filijale u SAD ne podležu Zakonu o kontraobaveštajnom radu (Foreign Intelligence Surveillance Act, „FISA”) Odeljak 702, niti se ovaj zakon može primenjivati na podatke o ličnosti koje su prenešene u kompaniju CBRE u SAD, pošto kompanija CBRE u SAD nije ni pružalac usluga elektronske komunikacije prema Kodeksu SAD br. 18, Odeljak 2510, niti pružalac računarskih usluga na daljinu, prema Kodeksu SAD br. 18, Odeljak 2711.  To znači da kompanija CBRE, Inc. i njene filijale u SAD ne podležu Zakonu FISA i američke obaveštajne agencije nemaju pravo da izdaju zahtev za obelodanjivanje podataka. U slučaju da kompanija CBRE ipak, u nekom trenutku, dobije zahtev za obelodanjivanje podataka prema Zakonu FISA, objavićemo Izveštaj o transparentnosti na sajtu cbre.com, kao i na našim veb-sajtovima na teritoriji EEP (pogledajte naš stav povodom sudske presude u slučaju „Schrems II”). Svi lični podaci koje kompanija CBRE prenosi u SAD šifrovani su tokom prenosa.

   5. Prekogranični prenos ličnih podataka

   • Obrada podataka u SAD i drugim zemljama

    U zavisnosti od toga koje je lice iz kompanije CBRE odgovorno u konkretnom slučaju (pogledajte Dodatak br. 1 u nastavku teksta) i od toga ko je primalac (pogledajte Deljenje ličnih podataka[/g5] [/g3]u gornjem delu tekst), vaši lični podaci se mogu obrađivati i čuvati na serverima u različitim zemljama, a ne samo u onim u kojima su prvobitno prikupljeni, uključujući i zemlje u kojima zakoni za zaštitu privatnosti nisu toliko strogi u poređenju sa zemljom u kojoj ste prvobitno pružili podatke ili u kojoj su podaci prvobitno prikupljeni.

    U slučaju prekograničnog prenosa ličnih podataka, mi ćemo zaštititi vaše lične podatke u skladu sa svim važećim zakonima o zaštiti podataka.

    Ako se nalazite u jurisdikciji van SAD, možda će biti neophodno izvršiti prenos ličnih podataka u drugu zemlju, odnosno prenos podataka u kompaniju CBRE, Inc. u SAD, da bi vam se obezbedila zahtevana informacija i/ili da bi se izvršila zahtevana usluga. U meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom, vaš zahtev za pristupom informacijama i/ili uslugama je ujedno i vaš pristanak za prenos podataka preko granice.

   • Prenos podataka van EEP i UK

    U slučaju kada zahtev za prekogranični prenos ličnih podataka potiče od kompanije CBRE, a radi se o prenosu iz Evropskog ekonomskog prostora ("EEP”) ili UK u zemlje van jurisdikcije Evropskog ekonomskog prostora,


    • neki primaoci se nalaze u zemljama za koje se smatra da obezbeđuju adekvatan nivo zaštite podataka prema zakonu EU (odnosno, prema zakonu UK). Stoga se pri ovakvim prenosima ne zahtevaju dodatne mere zaštite prema zakonu o zaštiti podataka koji važi u EU (odnosno, u UK).

    • drugi primaoci se nalaze u zemljama koje ne pružaju odgovarajući nivo zaštite podataka prema zakonu EU ili UK, kao što su SAD i u takvim slučajevima primenjujemo odgovarajuće mere zaštite u skladu sa zakonom, kao što su standardne ugovorne klauzule Evropske unije i/ili se oslanjamo na obavezujuća korporativna pravila primaoca ili odgovarajuća ograničenja.  Tamo gde je to primenljivo, koristimo dodatne tehničke i ugovorne mere zaštite. Prema važećem zakonu, možda ćete imati pravo da zatražite dodatne informacije o takvim merama zaštite (pogledajte odeljak Obratite nam se u nastavku teksta).

    Kao što je navedeno u prethodnom delu teksta (pogledajte Zakonska obaveza obelodanjivanja podataka), kompanija CBRE, Inc. je procenila i smatra da, prema Zakonu FISA, Odeljak 702, državni organi SAD nemaju zakonsko pravo da kompaniji CBRE, Inc. ili njenim filijalama u SAD pošalju zahtev za obelodanjivanje podataka o ličnosti. Svi lični podaci koje kompanija CBRE prenosi u SAD šifrovani su tokom prenosa. 


   6. Kako osiguravamo bezbednost vaših ličnih podataka


   Primenjujemo odgovarajuće tehničke i organizacione bezbednosne mere da bismo lične podatke koje prikupljamo i obrađujemo zaštitili i sprečili njihov gubitak, kao i da bismo sprečili neovlašćeno pristupanje, menjanje ili otkrivanje podataka. Informacije koje nam dajete su šifrovane tokom prenosa ili tokom samog čuvanja, kada se ne koriste. Pristup vašim podacima je ograničen i njima mogu da pristupe samo ovlašćene osobe čiji je posao prikupljanje i obrada podataka i u skladu sa svrhom u koju si ti podaci prikupljeni. Koristimo sisteme za otkrivanje malvera i upada da bismo zaštitili našu mrežu od neovlašćenih pristupa i imamo razrađen plan u slučaju opasnosti kako bismo mogli brzo da reagujemo ukoliko dođe do curenja informacija ili nepoštovanja propisa o zaštiti podataka o ličnosti.

   Uvek prvo vršimo procenu tehničkih i organizacionih mera bezbednosti pružaoca usluga, pa tek onda donosimo odluku o tome da li je bezbedno sa njima deliti vaše podatke.

   7. Koliko dugo čuvamo vaše lične podatke:


   Čuvamo lične podatke koje prikupljamo o vama samo onoliko koliko je neophodno za namene za koje ih prikupljamo, i u skladu sa važećim zakonima. Kada nam vaši lični podaci više ne budu potrebni, mi ćemo ih izbrisati iz naših sistema i evidencije, i preduzećemo sve neophodne korake da iste prebacimo u anonimne podatke na osnovu kojih niko neće moći da izvrši identifikaciju samih podataka (osim u slučajevima kada nas zakoni i propisi obavezuju da čuvamo lične podatke određeni, zakonom propisani, vremenski period).


   8. Vaša prava na privatnost i zaštitu ličnih podataka

     a. Marketinška komunikacija − prava na odjavljivanje i ulaganje prigovora


     Kada se registrujete na naš Sajt, možemo od vas tražiti da izaberete da li želite da vam kompanija CBRE Group šalje elektronsku komunikaciju, kao što su ponude, novosti, izveštaji i drugi promotivni materijal. Imate pravo da u bilo kom trenutku povučete saglasnost ili da se odjavite i više ne primate ovakav materijal tako što ćete se obratiti kompaniji CBRE Group na način opisan u nastavku ili tako što ćete slediti uputstva za deaktivaciju ili odjavljivanje pretplate koja su navedena u dnu svake poruke koju šaljemo.
     Pored toga, imate pravo da zatražite da vaše lične podatke ne obrađujemo u marketinške svrhe kada to radimo u skladu sa našim legitimnim interesima. Napominjemo da, kada zatražite ovakvu vrstu izuzeća, to se direktno odražava na obaveze koje smo mi preuzeli u odnosu na vas, kao što je navedeno u ovom Obaveštenju.

     b. Kontakt podaci – Marketinška komunikacija

     Bez obzira na to koje je lice iz kompanije CBRE odgovorno za obradu vaših ličnih podataka i marketinšku komunikaciju, imate pravo da direktno kontaktirate kompaniju CBRE, kao što je navedeno u nastavku, a mi ćemo se postarati da odgovorno lice iz kompanije CBRE dobije vaš zahtev u vezi sa marketinškom komunikacijom i da ga odmah primeni:
     (i) tako što ćete nam poslati e-poruku na adresu [email protected], zajedno sa e-porukom koju ste od nas dobili, a u polju za predmet ukucati „Ukloniti sa liste”

      • Ako se nalazite na teritoriji Evrope, Bliskog istoka ili Afrike, možete nam takođe poslati e-poruku na adresu [email protected], zajedno sa e-porukom koju ste od nas dobili, a u polju za predmet ukucati „Ukloniti sa liste”


      • Ako se nalazite u nekoj od zemalja Azijsko-pacifičkog regiona, možete nam takođe poslati e-poruku na adresu [email protected], zajedno sa e-porukom koju ste od nas dobili, a u polju za predmet ukucati „Ukloniti sa liste”

     (ii) telefonom, na +1 877 227 3330 ili faksimilom, na +1 212 618 7085

     (iii) poštom, na adresu: CBRE, Inc., 321 North Clark Street, Suite 3400, Chicago, Illinois 60654, Attention: Global Director, Data Privacy
     Vaša oduka da vam više ne šaljemo biltene ili promotivne ili reklamne materijale ne znači da nećemo obrađivati druge podatke koje imamo o vama, u skladu sa važećim zakonom, kao što je pružanje i razmena informacija.


     c. Zahtev za pristup sopstvenim ličnim podacima i ostala prava

     U zavisnosti od zakonskih propisa u vašoj zemlji i važećih zakona kojima podležete, možda ćete imati sva ili neka prava navedena u nastavku teksta i možete podneti zahtev(e) za ostvarivanje ovih prava preko našeg Portala za rešavanje prava vlasnika ličnih podataka ] ili nam se obratiti na [email protected].  Bez obzira na to koje je lice iz kompanije CBRE odgovorno za obradu vaših ličnih podataka, imate pravo da koristite ove centralizovane podatke za kontakt, a kompanija CBRE će se postarati da odgovorno lice iz kompanije CBRE dobije vaš zahtev i odmah ga reši u skladu sa važećim zakonom. Kompanija CBRE će detaljno odgovoriti na vaš zahtev, čak i ako ne imenujete konkretno lice iz kompanije CBRE koje treba da odgovori na vaš zahtev. 


     • Pravo pristupa: Možda ćete imati pravo da od kompanije CBRE dobijete potvrdu o tome da li se vaši lični podaci obrađuju i, ukoliko je to slučaj, da zatražite pristup vašim ličnim podacima. Možda ćete imati pravo da dobijete kopiju vaših ličnih podataka koji se obrađuju. Za dodatne kopije koje zatražite, kompanija CBRE može naplatiti razumnu naknadu za administrativne troškove. 


     • Pravo na ispravku: Možda ćete imati pravo da od kompanije CBRE zatražite ispravku netačnih ličnih podataka koji se odnose na vas.


     • Pravo na brisanje (pravo na zaborav): Možda ćete imati pravo da zatražite da izbrišemo vaše lične podatke sa čim kompanija CBRE mora da se složi.


     • Pravo na ograničenje u vezi sa obradom: Možda ćete imati pravo da ograničite obradu vaših ličnih podataka.  


     • Pravo na prenosivost podataka: Možda ćete imati pravo da zatražite i dobijete kopiju ličnih podataka koje ste dali kompaniji CBRE u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu i možda ćete imati pravo da te lične podatke bez ikakvih smetnji prenesete drugom subjektu.

     • Pravo da povučete pristanak: Ako ste dali pristanak za obradu vaših ličnih podataka, imate pravo da povučete ovaj pristanak u bilo kom trenutku i tako ograničite ili ne dozvolite buduću obradu vaših ličnih podataka. Takvo povlačenje pristanka nema uticaja na zakonitost obrade podataka koje je izvršeno pre povlačenja pristanka. Ovo pravo na povlačenje pristanka posebno se primenjuje na saglasnost koju je lice dalo u vezi sa primanjem marketinških materijala ili obrade podataka sa profila, ukoliko takvih podataka ima.


     • Pravo na prigovor: U određenim okolnostima, možda ćete imati pravo da, u bilo kom trenutku, na osnovu vaše konkretne situacije, uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka koju vrši kompanija CBRE, a od kompanije CBRE se može tražiti da više ne obrađuje vaše lične podatke, osim ako kompanija CBRE ne obrazloži i podnese ubedljive, zakonski prihvatljive razloge za obradu vaših podataka koji bi nadjačali vaše interese, vaša prava i slobode ili u slučaju kada su njoj ovi podaci potrebni radi definisanja, ostvarivanja i odbrane od potencijalnih tužbi.  Pravo na prigovor možda nećete imati u posebnim okolnostima ukoliko je obrada vaših ličnih podataka neophodna kako bi se preduzeli određeni koraci pre zaključivanja ugovora ili radi ispunjenja ugovornih obaveza u slučaju već potpisanog ugovora.

     • Pravo na informisanost o mogućnostima uskraćivanja pristanka i mogućim posledicama takvog postupanja.

     • Pravo na pristup informacijama o trećim stranama sa kojima smo delili vaše podatke.


     • Pravo da uložite žalbu nadležnom organu za zaštitu podataka u vašoj zemlji ili u zemlji u kojoj se nalazi odgovorno lice iz kompanije CBRE, posebno kada je reč o rezultatima automatskog donošenja odluka.  Spisak organa nadležnih za zaštitu podataka u Evropskoj uniji možete dobiti od Evropskog odbora za zaštitu podataka.  U Brazilu, nadležni organ za zaštitu podataka je Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

     d. Brazil

     Pored drugih prava zagarantovanih važećim zakonom, kada je reč o ličnim podacima koji se prikupljaju i obrađuju u Brazilu, možda ćete imati pravo da zatražite reviziju odluka koje su isključivo zasnovane na automatskoj obradi ličnih podataka, a koje utiču na vaše interese, uključujući odluke čiji je cilj definisanje ličnih, profesionalnih, potrošačkih ili kreditnih profila ili ličnih karateristika.

     e. Kina

     Pored drugih prava zagarantovanih važećim zakonom, kada je reč o ličnim podacima koji se prikupljaju i obrađuju u Kini, možda ćete imati pravo da se ponovo registrujete kao korisnik aplikacije i otkažete naloge na internetu.

      

   9. Izmene ovog Obaveštenja

   Mi smo globalna kompanija koja se brzo razvija i širi svoje poslovanje. Ovakvo poslovanje zahteva da redovno i kontinuirano procenjujemo i proveravamo ovo Obaveštenje u odnosu na nova tehnološka dostignuća, poslovne prakse i potrebe naših klijenata, i da u skladu sa tim donosimo određene promene. Ukoliko dođe do važnih izmena u ovom Obaveštenju, obavestićemo vas o tome ovde, a ako bude reč o značajnim i važnim promenama, to ćemo istaći na početnoj stranici našeg Sajta (a vas ćemo posebno obavestiti slanjem e-poruke). U slučajevima kada to zakon propisuje, pribavićemo vaš pristanak.

   10. Predstavnik za EU i UK prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR)

   Imenovali smo predstavnika koji je odgovoran za rad predstavništava kompanije CBRE koji se nalaze izvan EEP i UK, a koji obrađuju vaše lične podatke u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka EU i Zakonom o zaštiti podataka u UK. U nastavku teksta slede kontakt podaci predstavnika:
   Predstavnik za EU (GDPR, čl. 27)

   CBRE GmbH, Isartorpl. 1, 80331 Munich, Germany
   Ako imate pitanja, obratite se na [email protected]

   Predstavnik za UK (GDPR u UK, čl. 27)

   CBRE Limited, Henrietta House; Henrietta Place; London; W1G 0NB
   Ako imate pitanja, obratite se na [email protected].

   11. Službenici za zaštitu podataka

   U skladu sa lokalnim zakonom, imenovali smo službenike za zaštitu podataka („DPO”) u našim filijalama u Nemačkoj, Francuskoj, EU (izuzimajući Nemačku i Francusku), UK i Brazilu. Ako imate pitanja ili nedoumica u vezi sa našom Politikom zaštite ličnih podataka ili našim načinom rada, obratite se odgovarajućem službeniku za zaštitu podataka:

   Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti u UK

   Nemačka:  CBRE GmbH, CBRE PREUSS VALTEQ GmbH i CBRE Capital Advisors GmbH

   [email protected]

   Nemačka:  CBRE Global Investors Germany GmbH, Nemačka

   [email protected]

   Nemačka:  CBRE GWS Industrial Services GmbH i CBRE GWS IFM Industrie GmbH

   [email protected]

   Francuska

   [email protected]

   UK

   [email protected]

   EU (izuzimajući Francusku i Nemačku)

   [email protected]

   Zakon o zaštiti podataka o ličnosti u Brazilu (LGPD)

   Brazil

   [email protected]

    

  C. Politika zaštite privatnosti potrošača u Kaliforniji

  Ako ste rezident države Kalifornija („Potrošač”), kompanija CBRE ima Politiku zaštite privatnosti potrošača u Kaliforniji („Politika zaštite potrošača u Kaliforniji”) , koja predstavlja dopunu ovog Obaveštenja i sadrži informacije o vašim pravima na zaštitu privatnosti i načinu na koji možete da ih ostvarite.  Politika zaštite potrošača u Kaliforniji se isključivo odnosi na lične podatke koje smo prikupili od pojedinaca koji su prijavljeni kao rezidenti države Kalifornije u periodu od dvanaest (12) meseci pre datuma poslednjeg ažuriranja ove Politike zaštite potrošača u Kaliforniji

   

  D. Obaveštenje o kolačićima – Automatsko prikupljanje podataka

  Koristimo kolačiće i slične tehnologije na našem Sajtu, a naš centar za upravljanje preferencijama kolačića vam omogućava da ograničite našu upotrebu kolačića, ne računajući obavezne kolačiće.

  Šta je kolačić

  Kolačić je mali tekstualni fajl koji veb-sajt čuva na vašem računaru, telefonu ili drugom uređaju sa informacijama o tome kako se krećete po tom veb-sajtu. Kolačići imaju različite namene, npr. olakšavaju i ubrzavaju kretanja kroz stranice, pamte vaše željene postavke, analiziraju korišćenje našeg Sajta, poboljšavaju korisničko iskustvo i obezbeđuju da dobijete relevantne reklame na osnovu vaših interesovanja. Kolačić sadrži ime servera posetioca, datum isteka kolačića i vrednost – obično se radi o nasumice generisanom jedinstvenom broju, kao i druge podatke u vezi sa vašim korišćenjem Sajta. U zavisnosti od važećeg zakona o zaštiti podataka, takve informacije i podaci mogu se smatrati podacima o ličnosti.

  Naše korišćenje kolačića

  Kako mi koristimo kolačiće

  Mi koristimo kolačiće sesije koji u sebi ne sadrže datum, odnosno privremene kolačiće koji se uklanjaju sa računara po zatvaranju internet pretraživača ili gašenju računara, i trajne kolačiće koji ostaju na uređaju do datuma njihovog isteka, osim ako ih ne izbrišete pre toga. Na našem sajtu kolačići su grupisani u tri kategorije.

  • Obavezni kolačići: Ovi kolačići su neophodni za funkcionisanje Sajta jer omogućavaju osnovne funkcije internet stranica, kao što su identifikovanje posetioca kao važećeg korisnika i onemogućavanje drugog korisnika da istovremeno pristupi vašem nalogu sa drugog računara, ali nam takođe pomažu da vam ponudimo bolje usluge na osnovu vaših preferenci koje ste uneli prilikom registrovanja na Sajt. Ovi kolačići takođe pamte vaše izbore i omiljena podešavanja kojima se upravlja preko našeg centra za upravljanje preferencijama kolačića.

    

  • Funkcionalni kolačići: Preko ovih kolačića možemo da pratimo kako koristite Sajt i da na osnovu toga procenimo i poboljšamo njegovu funkcionalnost. Ovi kolačići nam takođe pomažu da poboljšamo iskustvo korisnika prilikom poseta Sajtu. Na primer, od vas dobijamo informacije o tome kako se koristi naš Sajt, pa možemo da unapredimo promocije ili ankete koje organizujemo.

    

  • Reklamni kolačići: Preko ovih kolačića delimo podatke sa oglašivačima tako da na našem Sajtu ili veb-sajtovima trećih strana dobijate reklame koje odgovaraju vašim interesovanjima i oni takođe omogućavaju deljenje pojedinih internet stranica preko društvenih grupa i postavljanje komentara na naš Sajt.

  Vrste kolačića koje koristimo

  Detaljnije informacije o kolačićima koje koristimo na našem Sajtu možete naći u centru za upravljanje preferencijama kolačića kojem možete pristupiti putem linka „Preferencije kolačića” na Sajtu. Kliknite na „Detaljna podešavanja” u polja gde se nalaze funkcionalni i reklamni kolačići.

  Davanje saglasnosti

  U zavisnosti od važećeg zakona o zaštiti podataka, možemo da postavljamo i koristimo funkcionalne kolačiće i reklamne kolačiće samo ako ste dali svoju saglasnost putem našeg banera kolačića. Preko našeg centra za upravljanje preferencijama kolačića koji se nalazi na našem Sajtu, možete da unosite dodatne izbore i/ili povučete saglasnosti u vezi sa našim korišćenjem kolačića (osim obaveznih kolačića).


  Praćenje učinka Sajta preko sličnih tehnologija za praćenje

  Ponekad koristimo tehnologije za praćenje učinka na Sajtu, kao što su veb svetionici, pikseli i oznake, u okviru naših marketinških poruka koje šaljemo e-poštom ili u okviru reklama koje prikazujemo na našem Sajtu ili na veb-sajtovima trećih strana. Ove tehnologije za praćenje učinka obezbeđujemo mi ili treće strane i one nam pomažu da pratimo da li je primalac e-pošte završio neki događaj, kao što je registracija za besplatnu probnu verziju ili da li je korisnik kliknuo na neku reklamu. Dodatne informacije o tehnologijama za praćenje učinka koje koristimo u našim elektronskim reklamnim porukama, na našem Sajtu ili veb-sajtovima treće strane dostupne su putem linka „Preferencije kolačića” na Sajtu.   Kliknite na „Detaljna podešavanja” u polja gde se nalaze funkcionalni i reklamni kolačići.

  Upravljanje vašim preferencijama kolačića

  Centar za upravljanje preferencijama kolačića

  Preko našeg centra za upravljanje preferencijama kolačića koji se nalazi na našem Sajtu, možete da podesite koje kolačiće ćemo smeti da koristimo (osim obaveznih kolačića). Ako pristpate našem centru za upravljanje preferencijama kolačića preko mobilnog uređaja, treba da znate da obrađujemo reklamni identifikator vašeg uređaja kako bismo poštovali vaše izbor koji ste podesili preko našeg centra za upravljanje preferencijama kolačića. Ako podesite određene kolačiće preko našeg centra za upravljanje preferencijama kolačića (npr. ako odbacite određeni kolačić), trajni kolačići pamte vaše preference navedene u podešavanjima tako da možemo da ispoštujemo vaš izbor.
  Ako u podešavanjima pregledača obrišete kolačiće, uklonićete sve kolačiće uključujući i one koji sadrže uputstva za odjavljivanje koja su postavljena da bismo mogli da ispoštujemo vaš izbor koji ste podesili preko centra za upravljanje preferencijama kolačića. Ukoliko to uradite, moraćete ponovo da pristupite centru za upravljanje preferencijama kolačića i ponovo podesite željene postavke. Osim toga, ako se nalazite na teritoriji EEP ili u Brazilu, na Sajtu ćete videti baner kolačića preko koga treba ponovo da date saglasnost za kolačiće tamo gde je to potrebno.

  Opcija „Ne pratiti"

  Naš pretraživač u ovom trenutku nema uključenu opciju „Ne pratiti”. Umesto toga, naša tehnologija praćenja koristi centar za upravljanje preferencijama kolačića.

  Onemogućavanje i sprečavanje daljeg korišćenja kolačića

  Pored toga što možete ograničiti naše korišćenje kolačića preko našeg centra za upravljanje preferencijama kolačića, uvek možete ograničiti, blokirati ili izbrisati kolačiće sa ovog Sajta tako što ćete promeniti konfiguraciju vašeg pretraživača. Uputstvo kako da ovo uradite, kao i dodatne informacije o kolačićima, možete pronaći na: https://www.allaboutcookies.org/. Osim toga, iako svaki pretraživač ima različita podešavanja i konfiguracije, kolačiće je obično moguće prilagoditi izmenama u meniju pregledača „Preference” i „Alatke”. Dodatne informacije takođe možete pronaći u meniju „Pomoć” vašeg pretraživača. Međutim, napominjemo da ukoliko izbrišete ili blokirate obavezne kolačiće, Sajt možda neće funkcionisati kako treba.

  Obratite nam se

  Uvek nam se možete obratiti ako imate pitanja ili nedoumice u vezi sa ovim Obaveštenjem, ili ako imate pitanja ili probleme u vezi sa korišćenjem Sajta, ili ako ne želite da se vaši lični podaci koriste za direktni marketing. Naša uobičajena poslovna praksa je da čuvamo i pamtimo svaki vid komunikacije sa posetiocima našeg Sajta kako bismo vam ponudili još bolje usluge.
  Možete nam se obratiti putem e-pošte na adresu [email protected] ili nam možete pisati na: 321 North Clark Street, Suite 3400, Chicago, Illinois 60654, Attention: Global Director, Data Privacy.
  Ukoliko imamo pitanja ili nedoumice u vezi sa vašim zahtevom, kontaktiraćemo vas elektronskim putem. Obavestite nas ako biste više voleli da vas kontaktiramo na neki drugi način i mi ćemo se potruditi da izađemo u susret vašoj želji.

  Posetioci našeg Sajta koji se nalaze na teritoriji Evrope, Bliskog istoka ili Afrike

  Ako se nalazite na teritoriji Evrope, Bliskog istoka ili Afrike, možete nam takođe poslati e-poruku na adresu [email protected] ili nam pisati na: St. Martins Court, 10 Paternoster Row, London EC4M 7HP, United Kingdom, Attention: EMEA Director, Data Privacy.

  Posetioci našeg Sajta koji se nalaze u zemljama Azijsko-pacifičkog regiona

  Ako se nalazite u nekoj od zemalja Azijsko-pacifičkog regiona, možete nam takođe poslati e-poruku na adresu [email protected] ili nam pisati na: 15/F M1 Tower, 141 H.V. Dela Costa Street, Salcedo Village, Makati City, Philippines 1227, Attention: APAC Senior Manager, Data Privacy.


  Dodatak br. 1

  Ukoliko niste sigurni koje je lice iz kompanije CBRE odgovorno za obradu vaših ličnih podataka, obratite se na adresu [email protected] i mi ćemo vam pomoći.

   

  Aktivnosti obrade

  Odgovorno lice iz kompanije CBRE

  A.

  Obrada ličnih podataka prikupljenih putem Sajta www.CBRE.com, uključujući informacije o nalogu kada se registrujete na www.CBRE.com

  CBRE, Inc.
  2100 McKinney Avenue,
  Suite 1250
  Dallas, TX 75201
  Tel +1 214 979 6100

  B.

  Obrada ličnih podataka prikupljenih preko lokalnih sajtova kompanije CBRE, uključujući podatke o registraciji (izuzev određenih aktivnosti obrade opisanih pod C. u nastavku teksta)

  Lice ili lica kompanije CBRE koja se nalaze u svakoj zemlji u kojoj postoji lokalni Sajt kompanije CBRE (kao što je navedeno na linku u nastavku teksta) su generalno odgovorna za obradu vaših ličnih podataka, osim ako nije drugačije definisano Lokalnim obaveštenjima objavljenim na odgovarajućim lokalnim veb-sajtovima kompanije CBRE.
  U slučaju da je reč o odgovornosti nekoliko lica iz kompanije CBRE koja zajedno vrše obradu vaših ličnih podataka (kao što je navedeno na linku u nastavku teksta), svoja prava možete ostvariti u skladu sa važećim zakonom o zaštiti podataka preko svih ovih lica, a ukoliko želite da dobijete kopiju ugovora koji reguliše obradu podataka od strane više lica, možete se obratiti na adresu [email protected].  
  Pogledajte informacije na ovom linku.

  C.

  Obrada ličnih podataka prikupljenih putem profesionalne saradnje sa vama koja se odvija drugim kanalima osim komunikacije putem Sajta.

  Lice iz kompanije CBRE sa kojim imate profesionalnu saradnju ili koje prikuplja vaše lične podatke preko treće strane (npr. putem društvenih mreža ili konkurentskih sajtova) odgovorno je za obradu vaših ličnih podataka, osim ako nije drugačije definisano Lokalnim obaveštenjima objavljenim na odgovarajućim lokalnim veb-sajtovima kompanije CBRE.  Pogledajte informacije na ovom linku.

  D.

  Obrada ličnih podataka prikupljenih putem društvenih mreža kojima upravlja kompanija CBRE.

  Kada je reč o sajtovima društvenih mreža kojima upravlja kompanija CBRE, kontrolor podataka je lice iz kompanije CBRE koje je navedeno na sajtu društvenog medija kao operater te društvene mreže i/ili kao osoba za kontakt.